Опрацювання дискусійних питань

 

Важливим засобом пізнавальної діяльності учнів є дискусії.

Для проведення дискусії необхідно:

 

 

Також, плануючи дискусію, вчителю необхідно врахувати такі важливі мо-іі піп: час, його узгодженість з іншими видами роботи на уроці, місце; матеріа­ли необхідні для роботи; вміння учнів працювати в групі.

До інтерактивних методів технології опрацювання дискусійних питань на лежать: метод "Прес", "Обери позицію", "Зміни позицію", "Безперервна шкала думок", "Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу", дебати.

 

Метод "Прес"

Навчати школярів дискутувати варто з технології «Метод "Прес"». її засто­совують під час обговорення дискусійних питань та під час проведення вправ, у яких необхідно чітко зайняти свою позицію, довести свою точку зору.

 

Організація роботи

1. Роздайте учням пам'ятки, у яких зазначено чотири етапи методу "Прес".

-  Висловте свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору. (Я вва­жаю, що... .)

-  Поясніть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази.

(... тому що....)

- Наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку вашої позиції, назвіть факти, що ілюструють ваші докази. (..., наприклад, ... .)

- Узагальніть свою думку, зробіть висновок. (Отже, ... таким чином ... .)

2. Доступно поясніть механізм етапів методу "Прес", наведіть приклади.

3.  Дайте можливість учням спробувати застосувати цей метод до будь-якої проблеми.

4.  Перевірте, чи всі зрозуміли механізм застосування методу "Прес".

 

Обери позицію

Цей метод теж корисний на початку роботи з дискусійними питаннями. Використовують його на початку уроку для того, щоб показати учням різноманітність поглядів на ту чи іншу проблему: за і проти, використовують дві протилежні думки.

 

 

 

 

Організація роботи

1. Поставте перед учнями дискусійне питання і попросіть їх визначити влас­ну позицію щодо нього.

2. Запропонуйте три позиції:

За            Не знаю                                                    Проти

                Не маю конкретної позиції

3. Ознайомте з правилами проведення вправи, обговоріть їх.

4.  Залежно від думки учасників запропонуйте їм обрати позиції біля від­повідного плаката і з однодумцями обговорити це питання.

5. Виберіть кількох учасників і попросіть їх обгрунтувати свою позицію.

6.  Після викладу різних точок зору запитайте, чи не змінив хто-небудь з учасників своєї думки і чи не хоче перейти до іншого плаката. Причину пере­ходу варто обґрунтувати.

7.  Попросіть учасників назвати найбільш переконливі аргументи своєї та протилежної сторони.

 

Зміни позицію

Ця технологія дуже подібна до технології "Обери позицію". Вона дозволяє зайняти позицію іншої людини і розвиває навички аргументації, активного слухання.

 

Організація роботи

1. Попередньо підготуйтеся до обговорення.

2. Поставте всьому класу дискусійне питання.

3. Об'єднайте учнів у пари, потім у групи (четвірки).

4. Дайте завдання розподілити позицію з проблеми ("так" чи "ні") між парами чи самі зробіть це. Одна пара у четвірці обґрунтовує одну позицію, інша — протилежну.

5. Поясніть учням, що в четвірках кожна пара повинна представити партне­рам свою точку зору. Кожен відповідає за свою половину презентації.

6.  Чітко визначте час на підготовку і саму презентацію.

7.  Виділіть достатньо часу на підготовку аргументів.

8. Коли час пройде, попросіть пари аргументовано викласти свою точку зору один одному.

9.  Потім попросіть пари помінятися позиціями і повторіть все спочатку. На це підводиться значно менше часу.

10.  Після цього варто дати завдання всій четвірці вільно обговорити тему. Годі учні висловлюють уже свою особисту точку зору. В ході обговорення теж або доходить згоди, або вважає, що їм бракує інформації. Вільна дискусія теж регламентована.

11. Якщо є час, можна провести загальну дискусію.

12. Підбийте підсумки дискусії з усім класом.

 

Безперервна шкала думок

Ця технологія є однією з форм обговорення дискусійних питань. Її метою є розвиток в учнів навичок самостійного вирішення проблем, вдосконалення вмінь, аргументувати свої думки. Розглядаючи полярні точки зору з проблеми, що обговорюється, учні:

- знайомляться з альтернативними позиціями;

- вчаться прогнозувати;

- удосконалюють уміння на практиці відстоювати свою позицію;

- вчаться вислуховувати думки інших;

- отримують додаткові знання з теми, що вивчається.

 

Організація роботи

1.  Виберіть проблему, що передбачає наявність обгрунтованих, діаметраль­но протилежних точок зору.

2. Досить детально розгляньте, схарактеризуйте кожну точку зору.

3.  Розташуйте у протилежних кінцях кабінету плакати з альтернативни­ми думками.

4. Дайте учням час обміркувати і вмотивувати свою позицію.

5. Якщо місця в кабінеті достатньо, дайте змогу учневі оприлюднити свою позицію і зайняти місце в ланцюжкові залежно від його поглядів.

6. Попросіть учнів стисло пояснити, чому саме вони обрали цю позицію.

7. Оцініть протилежні точки зору.

8.  Переконайтеся, чи уважно учні слухали один одного, пропонуючи їм навести аргументи, що примушують їх замислитись і, можливо, змінити свою позицію.

9.  Обговоріть наслідки різних точок зору.

 

Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу

Учасниками цієї технології є всі учні класу. Її мета - набуття учнями нави­чок публічних виступів, дискутувань, відстоювання власної позиції, формуван­ня громадянської позиції. Ця технологія дає змогу залучити всіх учнів класу до участі, контролювати перебіг дискусії, оцінювати участь кожного. Вчитель на такому уроці є ведучим. Він має право ставити запитання або, за браком часу, перебивати того, хто виступає.

 

Організація роботи

1. Оголосіть тему дискусії, повідомте правила проведення:

- усі учасники говорять стисло і конкретно;

- надавати слово може тільки ведучий;

- ведучий має право зупинити того, хто перевищив ліміт часу.

2.  Запропонуйте учасникам коротку розповідь або відеофрагмент з дослід­жуваної проблеми.

3. Надайте слово "запрошеним", потім глядачам, які можуть висловити свою думку або ставити запитання "запрошеним" упродовж хвилини.

4. Підбийте підсумки дискусії.

 

 

 

Дебати

 

Надзвичайно складний спосіб обговорення дискусійних питань. Його використовують лише тоді, коли учні добре вміють працювати в групах, знають технології вирішення проблем. У дебатах поділ на протилежні точки зору набуває найбільшої гостроти, оскільки учням потрібно довго готуватися і публічно обґрунтовувати правильність своєї позиції.        Кожна група повинна переконати опонентів і схилити їх до думки змінити свою позицію. Дуже важливо, щоб учасники дебатів спілкувалися спокійно.

 

Організація роботи

I. Підготовка.

1.  Повідомте учням тему дебатів.

2.  Об'єднайте учнів у групи ( дві-три ). Можна придумати ролі для груп.

3. Поясніть, де знайти інформацію з теми дебатів. Учні повинні підготу­ватися до дебатів заздалегідь.

4. Підготуйте аудиторію.

 

II. Хід дебатів.

1.  Оголосіть тему дебатів і представте групи.

2. Нагадайте правила ведення дискусії.

3.  Визначте час і порядок проведення дебатів: підготовка в групах -15 хв; виступ кожної групи - 10 хв; загальна дискусія - 15 хв.

4. Під час підготовки група повинна розподілити ролі, продумати ефек­тивність використання часу, підготувати питання для інших груп.

5.  Щоб оцінити виступи учасників дебатів, можна запросити суддів.

6. Учитель повинен ретельно стежити за часом.

7. Якщо було завдання знайти спільне рішення, то після дискусії можна провести голосування.

8. Підбийте підсумки, а якщо були судді - надайте слово їм.

 

 

 

 

Все гострішою стає проблема вдосконалення форм організації процесу навчання, знаходження відповіді на запитання: "Як навчати, як створити умові для розвитку та самореалізації особистості в процесі навчання?" Цього можні досягти, використовуючи інноваційні технології - технології інтерактивного навчання, перетворюючи тим самим традиційний урок в інтерактивний.

Структура інтерактивного уроку відрізняється від загальновідомої структури комбінованого уроку.

 

Етапи інтерактивного уроку

I. Мотивація.

II. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів.

III. Надання необхідної інформації.

IV.  Інтерактивна вправа (центральна частина заняття).

V. Рефлексія (підбиття підсумків), оцінювання результатів уроку.

 

Мотивація

 

Мета етапу — сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Мотивація чітко пов'язаназ темою уроку, вона психологічнії готує учнів до її сприйняття, налаштовує їх на розв'язання певних проблем. Без виникнення мотивів учіння і мотивації навчальної діяльності не могло бути ефективного пізнання. Матеріал, поданий під час мотивації, наприкінці підсумовується і стає "місточком" для представлення теми уроку. Мотивація допомагає також викликати в учнів цікавість до теми уроку, налаштувати їх на ефективний процес пізнання, викликати власну зацікавленість, психоло

гічно підготувати учнів до сприйняття теми уроку.

Для цього можуть бути використані прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей здивування, зацікавленість до знань та процесу сприймання. Це може бути короткочасна розповідь учителя, бесіда, використання наочності, нескладна інтерактивна технологія.

Мотивація має займати не більше 5 % часу заняття.

З інтерактивних вправ можуть бути використані такі: "Вилучи зайве", "Роз'єднай слова", "Криголам", "Банани", "Мікрофон", "Задом наперед", "Скринька скарг". Пам'ятки щодо використання названих вище технологій:

 

Вправа 1. "Вилучи зайве'"

1. Доберіть гасло уроку (прислів'я, крилатий вислів тощо).

2.  Вставте в слова гасла окремі слова (назви цифр, тварин, рослин тощо).

3.  Запишіть на дошці зашифроване гасло.

4. Запропонуйте учням вилучити зайві слова і прочитати гасло уроку.

5. Створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні фактори в учнів.

 

Вправа 2. "Роз 'єднай слова "

1. Доберіть гасло уроку (прислів'я, крилатий вислів тощо) або тему уроку.

    Запишіть усі слова разом.

2. Дайте завдання учням роз'єднати слова і прочитати гасло (тему) уроку.

     Створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні фактори в учнів.

 

 

 

 

 

Вправа 3. "Криголам "

1. Доберіть вірш, який можна намалювати, показати за допомогою рухів, жестів і який

    безпосередньо стосується змісту уроку.

2. Розпочніть урок з цього вірша, прочитайте його за допомогою малюнків покажіть рухами.

3. Запропонуйте учням повторити цей "криголам" за вами. Створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні фактори в учнів.

Наприклад: "криголам" до уроку читання у 4 класі за темою "Музика природи у поезії Павла Тичини".

Всією душею, всім своїм серденьком

Люблю тебе, рідний краю, земленько рідненька.

І вас, ріки повноводні, маленькі струмочки...

Гарна, велика країна моя,

Є в ній озера, річки і моря,

Гори високі, степи та ліси, -

Скільки багатства і скільки краси! П. Тичина

 

Вправа 4. "Банани"

1. Виберіть ключове слово уроку.

2. Доберіть фразу, за допомогою якої ви зашифруєте це слово.

3. Зашифруйте ключове слово у вибраній фразі без зміни послідовності літер.

4. Дайте учням завдання знайти і закреслити фразу, щоб отримати ключове слово уроку.

5. Створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні фактори в учнів. Наприклад: урок української мови у 4 класі за темою "Займенник". Друзажбийдружбоменюшуниккають.

(Закреслюють фразу "дружби дружбою шукають" і залишають ключо­ве слово

 "займенник ".)

 

Вправа 5. "Мікрофон"

1. Поставте учням запитання.

2. Запропонуйте учням будь-який предмет, який буде виконувати роль уявного мікрофона.

3. Надавайте слово тільки тому, хто отримує "мікрофон".

4. Дайте вказівку, щоб учні говорили лаконічно і швидко.

5. Не коментуйте і не оцінюйте відповіді.

6. Створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні фактори в учнів. Наприклад: урок читання у 4 класі за темою "Літературні казки".

Запитання. Які літературні казки ви читали? Назвіть авторів цих казок.

 

Вправа 6. "Задом наперед"

1.  Визначте тему уроку.

2. Запишіть на дошці тему уроку з точки зору протилежного припущення.

3. Уявно розгляньте проблему з усіх боків.

4. Уявіть, що вся наявна інформація неправильна.

5. Розпочніть з "нуля".

6.  Створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні фактори в учнів. Наприклад: уроки з предмета і Україна" у 3 класі.

Теми: "Людина - частина неживої природи". (Людина - частина живої природи.) Вода - не розчинник. (Вода —розчинник.) Зелене диво Землі - не рослини. (Зелене диво Землі - рослини.)

 

 

Вправа 7. "Скринька скарг"

1.  Виберіть складну для сприймання учнями тему уроку.

2. Підготуйте невеличку скриньку і напишіть на ній "Скринька скарг".

3. Підготуйте велику кількість аркушів для нотаток.

4. Запропонуйте учням записати їхні скарги щодо сприймання теми уроку,

5. Коли скарги вичерпаються, закрийте "скриньку".

6. Проаналізуйте, чи це дуже важливі скарги для усвідомлення та сприйняття запропонованої теми уроку.

7. Запитайте, чи не хотіли б учні відкласти свої скарги на час уроку і відкрити свою свідомість новим знанням.